Φωνολογικές Διαταραχές είναι όταν ένα φώνημα (ήχος) παράγεται σωστά μεμονωμένα, αλλά μέσα στις λέξεις εκφέρεται λανθασμένα. Πρόκειται για δυσκολία των παιδιών στην επεξεργασία και στην οργάνωση των φωνημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομιλία των παιδιών να μην γίνεται καταληπτή (κατανοητή) από το περιβάλλον του παιδιού.

Στις φωνολογικές διαταραχές το παιδί μπορεί να εμφανίσει τα παρακάτω:

  1. Αντικατάσταση φωνήματος π.χ βόδι-δόδι
  2. Πτώση φωνήματος ή συλλαβής π.χ μεγάλο - γάλο
  3. Αναδιπλασιασμός π.χ Τραπέζι - παπέζι
  4. Μεταθέσεις και μετακινήσεις π.χ τετράδιο - τρετάδιο

Συχνά αίτια της φωνολογικής διαταραχής μπορεί να είναι:

  1. Η δυσκολία στην ακουστική αντίληψη ή επεξεργασία των φωνημάτων (ήχων)
  2. Μερική απώλεια ακοής κ.α